מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור

מבקר פנים –

תפקיד מבקרת הפנים לוודא, כי עבודת המועצה נעשית תוך קיום החוק והתקנות, טוהר המידות, ניהול תקין, יעילות וחיסכון בכספי ציבור, השגת יעדי המועצה ואגפיה ושמירה על האינטרס הציבורי.

תחומי אחראיות:

 • לבדוק אם פעולות הרשות המקומית נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר מידות, יעילות והחיסכון.
 • ביקורת פעולות עובדי הרשות המקומית וגופי הסמך, ובכללם, המועצה הדתית.
 • בדיקת השימוש ודרכי החזקת כספי המועצה, הנהלת החשבונות ושמירת הרכוש.
 • לבדוק את הנהלת החשבונות ולבדוק אם דרכי החזקת כספיים ושמירת הרכוש והחזקתו מניחות את הדעת.

ממצאיה של מבקרת המועצה מגובשים בדוח שנתי המוגש, כנדרש בחוק, אחת לשנה, לראש המועצה ולוועדת הביקורת.

דוח זה מכיל ממצאים המגובים בהמלצות שהמבקרת העלתה וסיכמה בעבודתה.על פי חוק, דוח הביקורת מתייחס לפעילויות אשר בוצעו במהלך השנה שקדמה לשנת פרסום הדוח.

לאחר הדיון בדוח במליאת המועצה נשלח עותק מהדוח למשרד הפנים.

ממצאי הביקורת, מסקנותיה והמלצותיה של מבקרת המועצה מקבלים תוקף לאחר אימוצם ואישורם בוועדה לענייני ביקורת של המועצה ולאחר שמליאת המועצה קיבלה ואישרה את המלצות הועדה.

במועצה המקומית קדומים, פועלת המבקרת הפנימית המכהנת גם כנציבת תלונות הציבור.

מבקרת הפנים- הגב' עדות כהן

 

תלונות הציבור –

ממונה תלונות הציבור רו"ח עדות כהן, מבקרת המועצה

מייל: [email protected]

טלפון: 09-778012

שעות פעילות : ימים ב' וה'

 

הממונה על תלונות הציבור יבדוק תלונה של כל אדם על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא מקום ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר, בתנאים אלה:

 • המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו או מונע ממנו במישרין טובת הנאה; או שהמעשה פוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה, והמתלונן קיבל את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו.
 • המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

הפניה לממונה על תלונות הציבור תעשה לאחר פניה ליחידות המועצה המתאימות ו/או למחלקת פניות הציבור ואם לדעתך לא נענית ו/או לא נענית כראוי, הנך מוזמן להפנות את תלונתך לממונה על תלונות הציבור.

 

תלונה לממונה על תלונות הציבור צריכה להיות מוגשת בכתב, חתומה בידי הנילון, ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע.

 

הממונה על תלונות  הציבור רשאי לברר את התלונה או הפנייה בכל דרך שיראה לנכון וכן רשאי לשמוע את המתלונן, את הנילון וכל אדם אחר.

 

סיום בירור התלונה, לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה .

 

במקרים הבאים לא תתקיים בדיקה, אלא אם נמצאה הצדקה לכך:

 • בעניין התלוי ועומד בדיון בבית משפט או בבית דין, או בעניין שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.
 • תלונות המטופלות במקביל והמתבררות במשרד מבקר המדינה, במשטרה או בכל ראשות ציבורית אחרת.
 • תלונה אשר הוגשה כעבור שנה מיום האירוע.
 • תלונות אנונימיות.
 • תלונות המופנות אלינו לידיעה.
 • תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית.
 • תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית.

אין בהחלטותיו וממצאיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין בירור פנייה או תלונה כלשהיא, כדי להעניק למתלונן או לכל אדם אחר, זכות או סעד בבית משפט ואין בהחלטותיו כדי למנוע זכות או סעד שהפונה זכאי לו על פי חוק