השגה אודות חיוב ארנונה

כל נישום המחזיק בנכס ואשר קיבל הודעת שומה לשנת המס זכאי להגיש השגה על חיוב הארנונה במקרה של טעות

בסוג הנכס, גודל הנכס, האזור, השימוש בנכס, או אם אינו מחזיק בנכס.

השגה זו יש להגיש בכתב למנהל הארנונה בתום תשעים יום מיום קבלת הודעת התשלום הראשונה בשנת המס.

הגשת השגה אינה עילה לעיכוב בתשלום או דחייתו.

אם הסיבה להגשת ההשגה היא גודל הנכס יש לצרף תשריט מדידה חתום על ידי מודד מוסמך.

על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.

ניתן להגיש ערר תוך 30 יום מיום קבלת תשובה להשגה.