מספר נפשות מוכר הינו מספר הנפשות המתגוררות (למטרת מגורים) ביחידת דיור של הלקוח. 
כל לקוח ביחידת מגורים זכאי לכמות של 7 מ"ק לחודשיים (61 יום) בתעריף נמוך, בעד כל נפש שמתגוררת בבית, ובלבד שדווח על כך למועצה.
אם לא דווח - ברירת המחדל תהיה 2 נפשות.
הקצבת המים תחושב החל מיום עדכון מספר הנפשות בפועל ואילך.
צרכן אשר לא ישלח הצהרה או שישלח הצהרה על מספר נפשות קטן מ- 2, תחושב צריכת המים ליחידת הדיור שלו לפי 2 נפשות מוכרות בלבד.
אם הוגשה בעבר הצהרה על מספר הנפשות, אין צורך בהגשה חוזרת של ההצהרה, אלא אם השתנה מספר הנפשות המתגוררות בקביעות ביחידת הדיור.
אם יחול בעתיד שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור, או בעת מעבר לדירה חדשה, יש למלא מחדש את טופס עדכון מספר נפשות, לרבות צירוף כל המסמכים הנדרשים.
 * יש לצרף תצלום ספחי תעודת זהות של כל המתגוררים ביחידת הדיור ואת האישורים הנדרשים לגבי מי שאינם אזרחי ישראל. עבור דיירים מעל גיל 18 ,יש לצרף ספח תעודת זהות נפרד
 

Browser not supported

אנא אשר/י את הנתונים בחתימת ידך