תצהירים על פרטי נכס

הודעה על חילופי דיירים

עליך להודיע בכתב ומיד למועצה מקומית קדומים – מחלקת הקליטה אודות כל שינוי, אשר חל בנכס שבחזקתך (השכרה או מכירה של הנכס) ובנוסף לצרף את כל המסמכים שלהלן:

  1. חוזה השכרה או מכירה (לפי העניין)
  2. קריאת מד המים ליום עזיבת/חילופי הדיירים.
  3. מסמכי עדכון בדבר מספר הנפשות המתגוררות בנכס לאחר חילופי דיירים (הדייר החדש).

 לתשומת לבך, עד למסירת ההודעה בפועל, כמתואר לעיל, תחול חובת התשלום על פי הרשום במועצה מקומית קדומים.

לעדכון פרטי תושב/ עדכון מספר נפשות-  לחץ כאן

להגשת בקשה למחלקת גביה לקבלת מסמך העדר חובות  לחץ כאן