השגה אודות חיוב הארנונה

​בהתאם להוראת סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית ), תשל"ו – 1976 מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה בפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלו :

  • הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
  • נפלה טעות בהודעת התשלום , בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  • הוא אינו "מחזיק בנכס" כמשמעו בפקודת העיריות.

השגה זו יש להגיש בכתב למנהל הארנונה בתום תשעים יום מיום קבלת הודעת התשלום הראשונה בשנת המס.

הגשת השגה אינה עילה לעיכוב בתשלום או דחייתו.

על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.

ניתן להגיש ערר תוך 30 יום מיום קבלת תשובה להשגה.