למי נחוץ היתר בניה? 

לכל המעונין לבצע פעולת בניה כגון: 

בית חדש, תוספת בניה, פריצת פתח בקיר חיצוני או סגירת מרפסת, פרגולות, בניית סככות, בניית גדרות, חניות מקורות וכד'. כל הפעולות הללו טעונות היתר בניה המונפק עפ"י נוהל קבלת היתר אשר יש לקבלו לפני תחילת העבודה, לפי חוק תכנון ובניה לערים, כפרים ובניינים משנת 1966 .

בקשה להיתר בניה מחויבת עפ"י חוק להיות ערוכה ומוגשת ע"י אדריכל או מהנדס /הנדסאי הרשומים בפנקס המורשים ובכפוף להוראות. ההוראות בתדריך זה מיועדות בעיקרון לאיש המקצוע עורך הבקשה, יחד עם זאת רצוי שמגיש הבקשה יהיה מעודכן ומעורב בפרטי ההנחיות בכדי לדרוש מאיש המקצוע הגשת הבקשה כיאות.

מטרתן של הוראות אלו להבהיר ולרכז את כל הדרוש לפתיחת תיק בקשה להיתר, כך שיטופל במסלול מהיר וללא עיכובים, ככל שניתן.

טופס בקשה לקבלת היתר בניה – לחץ כאן

הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה

  • נוכחים בועדה: ראש המועצה, חברי המליאה, מהנדס המועצה, אדריכל הועדה ומזכירת הועדה.
  • בקשה להיתר בניה חייבת על פי חוק להיות ערוכה ומוגשת על ידי אדריכל, מהנדס או הנדסאי הרשומים בפנקס המורשים.
  • החלטת הוועדה לאישור בקשה להיתר בניה אינה מהווה היתר בניה, היא מותנית לרוב בתנאים ובדרישות אותם יש למלא כתנאי לקבלת היתר בניה.
  • הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה ממונה על פיקוח על הבניה ועבירותיה בתחום שיפוט של המועצה. להלן קישור למדניות האכיפה של הוועדה: (לחץ כאן)

תוקפו של היתר בניה הינו לשלוש שנים מיום הוצאתו.

טפסים       לחץ כאן

תקנונים     לחץ כאן

תב"עות     לחץ כאן